Hỗ trợ tìm việc làm thêm - 神戸東洋日本語学院

Hỗ trợ tìm việc làm thêm - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Hỗ trợ tìm việc làm thêm

Nhà trường hỗ trợ tìm việc làm cho học sinh có nguyện vọng muốn làm thêm,để học sinh có cơ hội tiếp xúc với tập quán và ngôn ngữ Nhật Bản như:

1.Giải thích về việc làm thêm

Hướng dẫn cách làm đơn xin làm việc ngoài tư cách.

Hướng dẫn về cách tìm việc làm thêm

2.Hướng dẫn thực hành

Cách viết Đơn xin việc

Cách phỏng vấn.

3.Giới thiệu về việc làm thêm

Nhà trường giới thiệu việc làm thêm cho học sinh có thành thích tốt,và có thể đi cùng với học sinh khi phỏng vấn.

4.Hỗ trọ học sinh sau khi giới thiệu việc làm thêm

Nhà trường không chỉ giới thiệu công việc mà còn giữ vài trò cố vấn giữa học sinh và công ty.

page