Video giới thiệu trường - 神戸東洋日本語学院

Video giới thiệu trường - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Video giới thiệu trường

上級クラス紹介


中級クラス紹介


神戸東洋日本語学院カリキュラム&イベント紹介


Giới thiệu cơ sở vật chất Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo - Khu học xá


Giới thiệu về Kobe


page