Chế độ học bổng - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Chế độ học bổng

Các loại học bổng của Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo và tiêu chuẩn xét duyệt

1.Các loại học bổng

Các loại học bổngSố lượngSố tiềnThời gian trao học bổng và số lượng
Học bổng cho người đỗ các trường công lập bậc cao học4 người¥80,000Tháng 3 2 người
Tháng 9 2 người
Học bổng cho người đỗ nghiên cứu sinh các trường cao học công lập.6 người¥50,000Tháng 3 3 người
Tháng 9 3 người
Học bổng cho người đỗ các trường Đại học công lập.3 người¥50,000Tháng 3 3 người
Học bổng cho học sinh chuyên cần trong năm.10 người¥20,000Học sinh kỳ tháng 1 1 người
Học sinh kỳ tháng 4 4 người
Học sinh kỳ tháng 7 2 người
Học sinh kỳ tháng 10 3 người

2.Tiêu chuẩn trao học bổng

  • A.Người có tỷ lệ đi học hơn 90%
  • B.Người đang học tại trường hơn 1 năm.
  • * Trong trường hợp có nhiều học sinh cùng đáp ứng đủ tiêu chuẩn trên nhà trường sẽ chọn học sinh được học bổng dựa vào tỷ lệ đi học và xếp hạng trường theo thứ tự dưới đây.
  • ① Các trường quốc lập lớn.
    (Tường Đại học Tokyo, Kyoto, Hokkaido, Tohoku, Nagoya, Osaka, Kyushu)
  • ② Các trường Đại học quốc lập nằm ngoài mục ①.
  • ③ Các trường Đại học công lập.
  • C. Trường hợp có học sinh cùng cấp cùng sẽ quyết định theo thứ tự giảm dần của tỷ lệ đi học.

Học bổng cho học sinh chuyên cần trong năm
Đã học tại trường hơn 1 năm, trong vòng 1 năm không đi trễ và không bỏ học buổi nào, có thái độ học tập nghiêm túc và được sự tiến cử của giáo viên chủ nhiệm lớp.