Công bố kết quả đánh giá hoạt động đào tạo tiếng Nhật - 神戸東洋日本語学院

Công bố kết quả đánh giá hoạt động đào tạo tiếng Nhật - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Công bố kết quả đánh giá hoạt động đào tạo tiếng Nhật

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo đã được Hiệp hội xúc tiến đào tạo tiếng Nhật (Nisshinkyo) công nhận là cơ sở đáp ứng “Các tiêu chí đánh giá hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục tiếng Nhật”.
Do đó, chúng tôi rất vui mừng công bố nội dung đánh giá hoạt động đào tạo này tới tất cả quý vị.

single