Tham dự Open campus tại đại học khoa học nghệ thuật Kobe - 神戸東洋日本語学院

Tham dự Open campus tại đại học khoa học nghệ thuật Kobe - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại đại học khoa học nghệ thuật Kobe

Ngày 26 tháng 8, giáo viên hướng dẫn học lên cao của học viện đã cùng học sinh tham dự ngày hội tuyển sinh (open campus) tại trường đại học khoa học nghệ thuật Kobe.

 

 

single