Tham dự Open campus tại đại học Kobe Gakuin - 神戸東洋日本語学院

Tham dự Open campus tại đại học Kobe Gakuin - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại đại học Kobe Gakuin

Ngày 17 tháng 9, giáo viên hướng dẫn học lên cao của học viện đã cùng học sinh tham dự ngày hội tuyển sinh (open campus) tại trường đại học Kobe Gakuin.

  

single