Tham dự Open campus tại đại học Ryutsu Kagaku - 神戸東洋日本語学院

Tham dự Open campus tại đại học Ryutsu Kagaku - Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo

Tham dự Open campus tại đại học Ryutsu Kagaku

Ngày 22 tháng 9, giáo viên hướng dẫn học lên cao của học viện đã cùng học sinh tham dự ngày hội tuyển sinh (open campus) tại trường đại học Ryutsu Kagaku.

single